Adatvédelmi tájékoztató

Zsiska Zsófia E.V.

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el, majd a szöveg alatt található jelölőnégyzetek segítségével nyilatkozzon adatainak kezeléséről.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐ JELÖLTEK SZÁMÁRA

AZ ÁLTALUK MEGADOTT SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN

Smart-HR/Zsiska Zsófia E.V.

 

 1. Általános információk

Zsiska Zsófia E.V. (8097 Nadap, Barackos u. 18.) (a továbbiakban Zsiska Zsófia E.V., adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Zsiska Zsófia E.V. adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

Zsiska Zsófia E.V. adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a Smart-HR weboldalán, a www.smart-hr.hu cím alatt. Zsiska Zsófia E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk az info@smart-hr.hu e-mail címre.

 1. A tájékoztatóban használt fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre

3.1. Álláslehetőségek keresése és ajánlása

Az adatkezelés célja: Magán-munkerőközvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási, álláslehetőségek keresése és ajánlása, mely cél magában foglalja többek között az alábbiakat:

 • az Érintettek azonosítása,
 • az Érintettel történő kapcsolattartás
 • az Érintett képzettségének, adottságainak és igényeinek feltárása
 • az Érintettek részére – a képzettségének, adottságainak és igényeinek figyelembe vétele mellett megfelelő munkahely és munkakör felkutatása, ajánlása
 • az Érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása, az ott történő munkaviszony létrejöttének és fenntartásának elősegítése
 • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésekkel kapcsolatos kiválasztási eljárások lefolytatása
 • Amennyiben az Érintett a megpályázott munkakörbe történő felvétele nem sikeres, úgy az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával adatait tovább kezeli 3 évig, annak érdekében, hogy részére további álláslehetőséget tudjon ajánlani

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, vagy ha ez nem valamely ok miatt nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (megállapodás).

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím, fax), gyermekek száma, jogosítvány típusa, álláskereséssel érintett szakmai, illetve földrajzi terület, képesítésre és tapasztalatra vonatkozó információk, eddigi és utolsó munkahelyek, érdeklődés, fizetési igény, a pályázó által rendelkezésre bocsátott referenciák, bizonyítványok, e-mail-ben történő jelentkezés esetén IP cím, számítástechnikai ismeretek, egyéb, a munkavállaló által a munkaviszonnyal összefüggésben megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés céljának fennállása alatt (pozíció betöltéséig), ezt követően pedig az érintett hozzájárulásában meghatározott határidőben, vagy ha ilyen nincsen, úgy jogos érdek alapján maximum az adatkezelés megkezdésétől számított 3 évig.

Adatközlés (adattovábbítás, átadás): az érintett álláshirdetésre történő jelentkezésekor, az on-line és papír alapú regisztrációhoz hozzájárul, hogy személyes adatait a Zsiska Zsófia E.V. közölje (továbbítssa) vagy tudomásul veszi, hogy adatait Zsiska Zsófia E.V. átadja a szolgáltatást igénybe vevő partnereknek (munkáltatóknak) munkaerő toborzás és/vagy kiválasztás céljából. A partnerek folyamatosan változnak, ezért aránytalan nehézséget jelentene a partnerek általános tájékoztatásban történő megnevezése. Az érintett az adatközlést megelőzően tájékoztatást kap a partnerről, és amennyiben a közlés jogalapja az érintett hozzájárulása, e hozzájárulást megadhatja, megtagadhatja vagy visszavonhatja. Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok partnerek részére történő közlését követően ezen adatok partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az Érintett a címzett partnerekről további információt, valamint partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Érintettek köre: minden természetes személy, aki magán-munkaerőközvetítési tevékenységben kíván részt venni.

Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

3.2 Jelentkezés

Az adatkezelés célja: Az önéletrajzok, az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, továbbá kapcsolattartás az Érintettel, értesítés küldése, képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatokról, munkalehetőségről.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, vagy ha ez nem valamely ok miatt nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (megállapodás).

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatközlés: történik harmadik fél felé.

Érintettek köre: minden természetes személy, aki a smart-hr. hu weboldalon keresztül vagy emailben jelentkezik.

Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

3.3. Tesztek alkalmazása a kiválasztási folyamatban

Az adatkezelés célja: Munkaerő-kölcsönzési, – közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása részeként a kiválasztási folyamat során tesztek alkalmazása.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, vagy ha ez nem valamely ok miatt nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (megállapodás előkészítése).

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési idő, e-mail cím). A tesztek – munkaalkalmassági teszt, személyiségteszt, logikai teszt, készség és képesség mérő tesztek, tudásszint felmérő tesztek – és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltését követően a tesztek eredményei.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől számított 3 év.

Adattovábbítás: az érintett a tesztek eredményének megismerését követően nyilatkozatban elfogadhatja, hogy személyes adatait és a tesztek eredményeit Zsiska Zsófia E.V. továbbíthatja a szolgáltatást igénybe vevő partnereknek munkaerő toborzás céljából.

Érintettek köre: minden természetes személy, aki tesztben vesz részt.

Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

3.4. A szolgáltatással kapcsolatos elektronikus levelezések

Amennyiben Zsiska Zsófia E.V. szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája merülne fel, a www.smart-hr. hu weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken, vagy az info@smart-hr.hu e-mail címen közölheti. Zsiska Zsófia E.V.a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

 1. Adatfeldolgozó

Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozónk a következők:

 • Forpsi.hu- levelezés, tárhely és szerver szolgáltatás
 • Google Drive – adatok tárolása
 1. A személyes adatok tárolása, biztonsága

A rendelkezésünkre álló minden adat biztonságát rendkívül szigorú intézkedésekkel védjük.  Az adatvédelemre, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásokat és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítottunk ki és a rendelkezésünkre álló adatok biztonsága érdekében a hozott intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk.

Zsiska Zsófia E.V., mint adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Zsiska Zsófia E.V, mint adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Zsiska Zsófia E.V, mint adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó/Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az a Zsiska Zsófia E.V, mint adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Zsiska Zsófia E.V, mint adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál/Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó/Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 1. Érintettek jogai és joggyakorlás módja

Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében és az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését. Azokban az esetekben, amikor adatkezelőként járunk el (eldöntjük hogyan és miért dolgozzuk fel a személyes adatokat), az érintettek az alábbiak szerint gyakorolhatják a személyes adataikhoz fűződő jogaikat.

6.1 A személyes adatokhoz való hozzáférés

Önnek, mint Érintettnek, joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az általunk, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Amennyiben ezt a jogát gyakorolni kívánja, kérjük, küldjön e-mailt nekünk az info@smart-hr.hu címre.

6.2 A személyes adatok módosítása (helyesbítése)

Az általunk, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok frissítése vagy a hiányos adatok kiegészítése céljából, kérjük, küldjön e-mailt számunkra az info@smart-hr.hu e-mail címre.

A személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az ilyen adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Amennyiben ez a gyakorlatban megvalósítható, miután tájékoztatást kapunk arról, hogy az általunk kezelt valamely személyes adat már nem pontos, az Ön által frissített információ alapján (amennyiben lehetséges) elvégezzünk a szükséges helyesbítést.

6.3 Hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel általában Adatkezelő egy másik jogalapra támaszkodhat), amikor azonban az adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, az Önnek, mint Érintettnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak általunk, mint Adatkezelő által történő kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásához, kérjük, küldjön e-mailt a info@smart-hr.hu címre, amennyiben pedig nem kíván a továbbiakban e-maileket kapni kattintson a tőlünk kapott e-mailben található leiratkozás linkre.

6.4 A személyes adatok általunk történő kezelésének korlátozásához való jog és a tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő.

Ilyen esetben a továbbiakban nem kezeljük vagy korlátozzuk a személyes adatok kezelését, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az adatkezeléshez vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.5 Az érintettek egyéb jogai

A hozzáférés, módosítás és korlátozás vagy az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás fentiekben részletezett jogán kívül az érintetteknek egyéb jogai is lehetnek a birtokunkban lévő személyes adatokkal kapcsolatban, mint például az adat törlésére és az adathordozhatóságra vonatkozó jog.

Amennyiben ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, küldjön e-mailt info@smart-hr.hu az címre.

6.6 Panaszok, jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos esetleges panaszait – a panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg az info@smart-hr.hu címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és megválaszolunk.

Joga van továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulni, amennyiben vélelmezi, hogy sérültek a jogai. A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Amennyiben  Zsiska Zsófia E.V. adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése merülne fel, kérjük, jelezze azt az info@smart-hr.hu e-mail címen.

Az adatkezelő elérhetőségei és adatai:

Név: Zsiska Zsófia E.V.

Székhely: 8097 Nadap, Barackos u. 18.

Egyéni vállalkozás száma: 54252596

 

Adószám: 55555218-1-27

Telefon: 06/20-385-8116

E-mail: info@smart-hr.hu